ZAŠTITA NA RADU


1. Procjena rizika

Izrađujemo procjenu rizika sukladno Zakonu o zaštiti na radu (N.N.br. 71/14, 118/14 i 154/14) i Pravilniku o izradi procjene rizika (N.N. br.112/14).

Build Protect d.o.o. nudi integralni informacijski sustav upravljanja zaštitom (SUZ) koji se već duže vrijeme koristi za izradu procjene opasnosti, sada procjene rizika, ispitivanje strojeva i uređaja, vođenje evidencija iz zaštite na radu i najnovije izdavanje radnog naloga s procjenom razine rizika za sve poslove (task base risk assessment).

SUZ koristi jedinstvenu bazu podataka pomoću koje provodi poslovne aktivnosti upravljanja razinom rizika. SUZ je namijenjen svim ovlaštenim osobama koji se bave poslovima zaštite na radu i svim društvima koja samostalno izrađuju i ažuriraju procjenu rizika ili imaju potrebu za upravljanje poslovima iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša.

SUZ se temelji na fizičkoj strukturi lokacija izvršavanja posla, na koje se pomoću implementiranih ekspertnih algoritama apliciraju pravila zaštite na radu, odnosno na koje se procjenjuje razina rizika od opasnosti, štetnosti i napora sukladno Pravilniku o izradi procjene rizika (NN.112/14).

Procjena razine rizika za opasnosti, štetnosti i napore provodi se na elementima fizičke strukture:

 • lokacije, objekti, radni prostori i mjesta rada
 • radne operacije – poslovi, grupirani po djelatnostima
 • strojevi i oprema – ručni alat, mehanizirani alat, strojevi, strojevi za horizontalni transport, strojevi za vertikalni transport
 • materijali – opasne radne tvari

 

Nakon izrađene procjene razine rizika, elementi fizičke strukture se dodijeljuju nazivu poslova (radnom mjestu). Automatizirani algoritmi SUZ-a izrađuju procjenu rizika za sve poslove u shemi organizacijske strukture i sadrži dokumente:

 • Opis poslova
 • Matricu rizika (vjerojatnost i učestalost trajanja)
 • Utvrđivanje mjera za smanjenje opasnosti i štetnosti
 • Plan mjera za smanjenje rizika od opasnosti, štetnosti i napora s planiranim mjerama, opisom, rokovima nositeljima
 • Sve priloge sukladno članku Pravilnika o izradi procjene rizika (NN.112/14)

Nakon izrade procjene rizika za sve nazive poslova prema organizacijskoj strukturi, SUZ formira cjelokupan dokument procjene rizika sa sadržajima koji su definirani Pravilnikom o izradi procjene rizika (NN.112/14).

Prednost SUZ-a je što se jednom opisani elementi fizičke strukture (objekti i radni prostori, strojevi/oprema, opasne radne tvari i radne operacije) mogu koristiti u izradi revizije PROCJENE RIZIKA, i u različitim djelatnostima i za različite partnere. Također, izrađena PROCJENA RIZIKA može se koristiti:

 • za potrebe evidencija iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i okoliša
 • za potrebe ispitivanja strojeva i uređaja i ispitivanja u radnom okolišu (planiranje)
 • za potrebe izdavanja radnih naloga s dozvolom za rad iz ZNR
 • formiranje uputnice za liječnički pregled s točkama posebnih uvjeta rada

2. Ispitivanje strojeva i uređaja

Na Vaš zahtjev sukladno Pravilniku o listi strojeva s povećanim opasnostima (NN. 47/02) spremni smo izvršiti ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima. Za ispitivanje strojeva i uređaja posjedujemo vlastiti softverski program s definiranim grupama strojeva i uređaja te ček listom (dokumentacija i pitanjima) za svaku grupu strojeva i postrojenja.3. Ispitivanje električne instalacije

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12) i Tehnički propisi za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10)

 • otpor izolacije
 • neprekinutost PE zaštitnog vodiča
 • mjerenje prijelaznog otpora - neprekinutost
 • otpora uzemljenja
 • specifični otpor tla
 • mjerenje napona dodira na PE
  • FID - napona dodira i otpora uzemljenja - otpor petlje u kvaru
  • FID - vrijeme iskapčanja
  • FID - struja iskapčanja
 • napona dodira pri izračunatoj struji kratkog spoja
 • otpor petlje u kvaru između N - PE i izračun struje kratkog spoja
 • traženje lociranje elektroinstalacije (kabela)


4. Ispitivanja u radnom okolišu

 • ispitivanje mikroklime (temperatura, relativna vlaga i brzina strujanja zraka)
 • osvijetljenost radnih prostorija
 • razinu buke u radnom prostoru - statistička obrada i oktavna analiza
 • mjerenje i utvrđivanje buke radnog okoliša sukladno ISO standardima 1996-1:2003,1996-2:1987,196-3:1987,9612:1997
 • ispitivanje učinkovitosti ventilacije (opća i lokalna ventilacija)
Rezultati mjerenja koločine rasvijete Zvučni tlak

Mjerenj strukturalnih vibracija


5. Osposobljavanje za rad na siguran način

 • izrada plana osposobljavanja
 • izrada obrazovnog materijala - skripte,
 • realizacija plana osposobljavanja - predavanje i konzultacije
 • definiranje programa praktičnog osposobljavanja
 • izdavanje zapisnika o provedenom teoretskom i praktičnom osposobljavanju
 • online osposobljavanje radnika s manjim rizicima kao i osposobljavanje ovlaštenika radnika za primjenu pravila zaštite na radu


6. Izrada planova evakuacije i spašavanja

 • izrada grafičkih podloga u AutoCadu
 • izrada sheme aktiviranja plana
 • postupak i procedure, ovlaštenja i odgovornosti