ZAŠTITA NA RADU


1. Procjena rizika

Izrađujemo procjenu rizika sukladno Zakonu o zaštiti na radu (N.N.br. 71/14, 118/14 i 154/14) i Pravilniku o izradi procjene rizika (N.N. br.112/14).

Build Protect d.o.o. nudi integralni informacijski sustav upravljanja zaštitom (SUZ) koji se već duže vrijeme koristi za izradu procjene opasnosti, sada procjene rizika, ispitivanje strojeva i uređaja, vođenje evidencija iz zaštite na radu i najnovije izdavanje radnog naloga s procjenom razine rizika za sve poslove (task base risk assessment).

SUZ koristi jedinstvenu bazu podataka pomoću koje provodi poslovne aktivnosti upravljanja razinom rizika. SUZ je namijenjen svim ovlaštenim osobama koji se bave poslovima zaštite na radu i svim društvima koja samostalno izrađuju i ažuriraju procjenu rizika ili imaju potrebu za upravljanje poslovima iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša.

SUZ se temelji na fizičkoj strukturi lokacija izvršavanja posla, na koje se pomoću implementiranih ekspertnih algoritama apliciraju pravila zaštite na radu, odnosno na koje se procjenjuje razina rizika od opasnosti, štetnosti i napora sukladno Pravilniku o izradi procjene rizika (NN.112/14).

Procjena razine rizika za opasnosti, štetnosti i napore provodi se na elementima fizičke strukture:

 • lokacije, objekti, radni prostori i mjesta rada
 • radne operacije – poslovi, grupirani po djelatnostima
 • strojevi i oprema – ručni alat, mehanizirani alat, strojevi, strojevi za horizontalni transport, strojevi za vertikalni transport
 • materijali – opasne radne tvari

 

Nakon izrađene procjene razine rizika, elementi fizičke strukture se dodijeljuju nazivu poslova (radnom mjestu). Automatizirani algoritmi SUZ-a izrađuju procjenu rizika za sve poslove u shemi organizacijske strukture i sadrži dokumente:

 • Opis poslova
 • Matricu rizika (vjerojatnost i učestalost trajanja)
 • Plan mjera za smanjenje razine opasnosti, štetnosti i napora s rokovima i nosiocima
 • Sve priloge sukladno članku Pravilnika o izradi procjene rizika (NN.112/14)

Nakon izrade procjene rizika za sve nazive poslova prema organizacijskoj strukturi, SUZ formira cjelokupan dokument procjene rizika sa sadržajima koji su definirani Pravilnikom o izradi procjene rizika (NN.112/14).

Prednost SUZ-a je što se jednom opisani elementi fizičke strukture (objekti i radni prostori, strojevi/oprema, opasne radne tvari i radne operacije) mogu koristiti u izradi revizije PROCJENE RIZIKA, i u različitim djelatnostima i za različite partnere. Također, izrađena PROCJENA RIZIKA može se koristiti:

 • za potrebe evidencija iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i okoliša
 • za potrebe ispitivanja strojeva i uređaja i ispitivanja u radnom okolišu (planiranje)
 • za potrebe izdavanja radnih naloga s dozvolom za rad iz ZNR

2. Ispitivanje strojeva i uređaja

Na Vaš zahtjev sukladno Pravilniku o listi strojeva s povećanim opasnostima (NN. 47/02) spremni smo izvršiti ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima. Za ispitivanje strojeva i uređaja posjedujemo vlastiti softverski program s definiranim grupama strojeva i uređaja te ček listom (dokumentacija i pitanjima) za svaku grupu strojeva i postrojenja. Zapisnike i uvjerenja o izvršenom ispitivanju dostavljamo u pisanoj formi te snimljene u PDF formatu.3. Ispitivanje električne instalacije

Ispitivanje električne instalacije sukladno Pravilniku o zaštiti na radu pri korištenju električne energije(NN. 9/78) i Pravilnika o što uključuje:

 • otpor izolacije
 • neprekinutost PE zaštitnog vodiča
 • mjerenje prijelaznog otpora - neprekinutost
 • otpora uzemljenja
 • specifični otpor tla
 • mjerenje napona dodira na PE
  • FID - napona dodira i otpora uzemljenja - otpor petlje u kvaru
  • FID - vrijeme iskapčanja
  • FID - struja iskapčanja
 • napona dodira pri izračunatoj struji kratkog spoja
 • otpor petlje u kvaru između N - PE i izračun struje kratkog spoja
 • traženje lociranje elektroinstalacije (kabela)


4. Ispitivanja u radnom okolišu

 • ispitivanje mikroklime (temperatura, relativna vlaga i brzina strujanja zraka)
 • osvijetljenost radnih prostorija
 • razinu buke u radnom prostoru - statistička obrada i oktavna analiza
 • mjerenje i utvrđivanje buke radnog okoliša sukladno ISO standardima 1996-1:2003,1996-2:1987,196-3:1987,9612:1997
 • mjerenje vibracija koje se prenose na čitavo tijelo preko poda i šaka-ruka
 • ispitivanje učinkovitosti ventilacije (opća i lokalna ventilacija)
Rezultati mjerenja koločine rasvijete Zvučni tlak

Mjerenj strukturalnih vibracija

vibracije koje se prenose na čitavo tijelo

vibracije koje se prenose na šaku-ruka

5. Osposobljavanje za rad na siguran način

 • izrada plana osposobljavanja
 • izrada obrazovnog materijala - skripte,
 • realizacija plana osposobljavanja - predavanje i konzultacije
 • definiranje programa praktičnog osposobljavanja
 • izdavanje uvjerenja i evidencijskog programa o osposobljenosti - EK 1


6. Izrada planova evakuacije i spašavanja

 • izrada grafičkih podloga u AutoCadu
 • izrada sheme aktiviranja plana
 • postupak i procedure, ovlaštenja i odgovornosti