ZAŠTITA OD POŽARA

1. Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija

BUILD PROTECT d.o.o. izrađuje elaborate o procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za sve pravne osobe koje prema rješenju Ministarstva unutarnjih poslova spadaju u I i II kategoriju ugroženosti objekata od požara prema Zakonu o zaštiti od požara (NN.92/10).2. Osposobljavanje za gašenje požara i spašavanje ljudi i
     imovine ugroženih požarom

Članak 1 i 2. Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom osposobiti radnike za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom(NN.61/94) - osposobiti radnike za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i gašenje požara. Izrada Plan zaštite od požara za sve pravne osobe sukladno pravilniku o izradi plana zaštite od požara3. Izrada općeg akta

Izrada općeg akta iz područja zaštite od požara sukladno Pravilniku o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN. 116/11)